top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM

Nhằm đảm bảo đăng ký học phần các môn chuyên ngành theo đúng tiến độ kế hoạch, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần thực tập sư phạm, cụ thể như sau:

- Thời gian cũ: 10g30 đến 14g30. - Thời gian điều chỉnh: 14g00 đến 17g00. - Ngày: 14/01/2020. Trân trọng./.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page