top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

B/s Giấy ch/nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo để miễn, giảm học phí, h/trợ chi phí học tập HK2 NH 22-23

Chào các bạn!


Để có căn cứ thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021), ngày 31/01/2022 Phòng CTCT và HSSV đã thông báo cho sinh viên nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2023 trên fanpage và website Phòng. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/02/2023 mới có 8/24 sinh viên thực hiện nộp bổ sung.


Để đảm bảo thời gian xét theo quy định, Phòng CTCT và HSSV kính đề nghị các khoa thông tin sinh viên được biết và bổ sung hồ sơ, cụ thể:

- Hồ sơ Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng CTCT và HSSV (Phòng A 110, gặp thầy Trần Thế Mỹ) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng CTCT và HSSV Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

- Thời gian: đến hết ngày 24/02/2023

- Danh sách sinh viên bổ sung sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2023 (đính kèm).

- Ngoài ra, trong năm 2023, nếu sinh viên thuộc diện là dân tộc thiểu số và sinh viên tàn tật, khuyết tật có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định, gửi bộ hồ sơ về Phòng CTCT-HSSV, để Trường thực hiện chính sách học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

Thân./.Gửi Khoa-BS so Ho ngheo 2023
.doc
Download DOC • 69KB

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page