top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Các trang thông tin quan trọng dành cho sinh viên khoa Anh

  1. Website của trường: http://hcmue.edu.vn/

  2. Hệ thống quản lý học phần và tài khoản sinh viên: https://online.hcmue.edu.vn/

  3. Hệ thống đăng ký học phần: https://dkhp.hcmue.edu.vn

  4. Facebook group của khoa: https://www.facebook.com/groups/296636273770518/

  5. Facebook group hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần: https://www.facebook.com/groups/dkhphelpdesk/

  6. Facebook page thông tin của Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên khoa: https://www.facebook.com/ed.youthunion.hcmup/


139 views0 comments

Comments


bottom of page