top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cập nhật danh sách phòng thi môn Phiên dịch du lịch 2 và Phiên dịch báo chí 2 Hk1 22-23

Chào các bạn!

Các bạn thi môn Phiên dịch du lịch 2 và môb Phiên dịch báo chí 2 HK1 NH 2022-2023 vui lòng cập nhật lại danh sách phòng thi.

Thân./.

121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page