top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cập nhật danh sách phòng thi môn Phiên dịch du lịch 2 và Phiên dịch báo chí 2 Hk1 22-23

Chào các bạn!

Các bạn thi môn Phiên dịch du lịch 2 và môb Phiên dịch báo chí 2 HK1 NH 2022-2023 vui lòng cập nhật lại danh sách phòng thi.

Thân./.

120 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page