top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cập nhật thời khóa biểu HK1 NH 2022-2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn bản cập nhật thời khóa biểu HK1 NH 2022-2023.

Bảng cập nhật này có nhiều thay đổi, các bạn kiểm tra lại thông tin nhé!

Thân./.


TKB HK1 22-23 DU KIEN (GV- SV)
.pdf
Download PDF • 636KB

1,578 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page