top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên tốt nghiệp năm 2020

Xin chào các bạn Đoàn viên Khoa Tiếng Anh.


Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn 48-TB/ĐTN-BTC của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc nhận xét sinh hoạt Đoàn và chuyển sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường năm học 2019 – 2020,

Để đảm bảo quyền lợi cho Đoàn viên của Khoa, Ban Chấp hành Đoàn Khoa Tiếng Anh thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường, cụ thể như sau:


I. Đối tượng: Đoàn viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường. (Tốt nghiệp đợt tháng 5 và tháng 7 năm 2020)


II. Quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn:

1. Đối với các Chi đoàn còn hoạt động (tức là Chi đoàn đã đăng kí thông tin liên hệ với Đoàn Khoa, vẫn được cập nhật thông tin từ Đoàn Khoa, vẫn còn Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH phụ trách tại Chi đoàn):

+ Bước 1: BCH Chi đoàn có đoàn viên tốt nghiệp nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên theo hướng dẫn, thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn, ký đề nghị chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.

Ghi chú: Lịch lên trường nhận xét Sổ đoàn viên và chuyển sinh hoạt Đoàn sẽ được Ban Chấp hành Đoàn Khoa sẽ thông báo qua email, qua trang web của Khoa và các kênh facebook của Khoa. Các đồng chí lưu ý và theo dõi.

+ Bước 2: BCH Chi đoàn lập danh sách đề nghị chuyển sinh hoạt Đoàn (Theo mẫu đính kèm)

Hạn chót nộp danh sách: 19 giờ ngày 05/9/2020.

Cách nộp danh sách:

+ Sau khi hoàn thành danh sách, đặt tên tệp: “[Tên Chi đoàn]_ DSChuyenSH19-20”. Ví dụ: K42.SPA_ DSChuyenSH19-20.

+ Bước 3: Đoàn trường kí chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.

+ Bước 4: BCH Đoàn Khoa trả lại Sổ đoàn viên cho Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi Đoàn.

+ Bước 5: Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn lập danh sách ký nhận sổ Đoàn, chuyển trực tiếp sổ đoàn cho Đoàn viên (không nhận thay).

Lưu ý: Đoàn viên kiểm tra sổ đoàn có đầy đủ nhận xét các năm học và giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn trước khi ký nhận sổ Đoàn.

+ Bước 6: Ngay sau ngày nhận bằng, Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn có trách nhiệm gửi lại cho BCH Đoàn khoa:

- Danh sách ký nhận sổ Đoàn (có đầy đủ chữ ký của Đoàn viên đã nhận sổ).

- Sổ Đoàn viên chưa được nhận (khớp với số lượng chưa nhận sổ Đoàn trong danh sách).

Lưu ý: Đối với đơn vị mà Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn không tham dự ngày nhận bằng, có thể viết giấy ủy quyền cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó chịu trách nhiệm nhận và phát hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên.


2. Đối với các Chi đoàn không còn hoạt động (tức là các Chi đoàn không đăng kí thông tin liên hệ với Đoàn Khoa, không còn cập nhật thông tin từ Đoàn Khoa, không còn BCH Chi đoàn):

- Đoàn viên đọc được thông báo này chủ động liên hệ với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn hoặc Lớp trưởng được bầu từ đầu Khóa để thay mặt Chi đoàn thực hiện nhiệm vụ được quy định tại mục 1, Phần II ở phía trên theo quy trình đối với các Chi đoàn còn hoạt động.

- Nếu Đoàn viên đọc được thông báo này không liên hệ được với các Cán bộ Chi đoàn, Cán bộ Lớp để thay mặt Chi đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyển sinh hoạt Đoàn, thì Đoàn viên gửi email về Đoàn Khoa theo địa chỉ dtnsp.tienganh@hcmup.edu.vn để được hướng dẫn.


3. Nếu đoàn viên hoàn thành chương trình đào tạo mà không nhận Sổ đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Khoa sẽ tiến hành hủy hồ sơ Đoàn viên theo quy định. Trước thời điểm tiến hành hủy hồ sơ Đoàn viên 30 ngày, Ban Chấp hành Đoàn Khoa có nghĩa vụ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin (email, trang web của Khoa, trang/nhóm facebook của Khoa) danh sách hồ sơ Đoàn viên dự kiến hủy. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, Ban Chấp hành Đoàn Khoa không chịu trách nhiệm về hồ sơ Đoàn viên.


Trên đây là thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường. Đề nghị các Chi đoàn và Đoàn viên có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmup.edu.vn./.


Ban Chấp hành Đoàn Khoa Tiếng Anh

219 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page