top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Dự kiến danh sách SV bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau HK2 NH 2020-2021
Khoa Tiếng Anh - DS DK L2 BTH HK2 2020-2021
.xlsx
Download XLSX • 12KB

Khoa Tiếng Anh - DS DK L2 CBHV HK2 2020-2021
.xlsx
Download XLSX • 14KB

798 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page