top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Danh sách sinh viên chưa có email sinh viên định dạng @student.hcmue.edu.vn

Thông báo,


Qua quá trình rà soát dữ liệu sinh viên để chuẩn bị cho hoạt động thi kết thúc học phần, văn phòng khoa thống kê được các sinh viên trong danh sách đính kèm sau chưa có dữ liệu email sinh viên (định dạng @student.hcmue.edu.vn).

Các bạn sinh viên trong danh sách đính kèm vui lòng thông báo cho thầy Lê Nguyễn Như Anh (email: anhlnn@hcmue.edu.vn) địa chỉ email sinh viên của bạn. Thời hạn: Trước 12h00 trưa ngày 16/09/2021.

Nếu bạn chưa có email sinh viên, vui lòng sử dụng đường link sau để đăng ký mới tài khoản: bit.ly/hotrotaikhoansv


Xin lưu ý, bạn cần sử dụng email định dạng @student.hcmue.edu.vn để tham gia thi học kỳ.


Danh sách sinh viên:

Trân trọng.


471 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page