top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 vì hết hạn đào tạo theo quy chế

Văn phòng khoa thông báo danh sách sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 bị buộc thôi học hết hạn đào tạo theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-ĐHSP ngày 21/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thân ái./.

DSSV - KHOA Tiếng Anh- K39K40 - HET HAN DT
.xlsx
Download XLSX • 21KB

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page