top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 vì hết hạn đào tạo theo quy chế

Văn phòng khoa thông báo danh sách sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 bị buộc thôi học hết hạn đào tạo theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-ĐHSP ngày 21/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thân ái./.

DSSV - KHOA Tiếng Anh- K39K40 - HET HAN DT
.xlsx
Download XLSX • 21KB

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page