top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên miễn các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 5/2023)

Văn phòng khoa chuyển đến sinh viên danh sách miễn các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 5/2023).

Thân ái.


1141_15.5.2023_Mien NN
.pdf
Download PDF • 15.02MB

1142_15.5.2023_Mien TH
.pdf
Download PDF • 7.09MB

166 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page