top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên miễn các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 5/2023)

Văn phòng khoa chuyển đến sinh viên danh sách miễn các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 5/2023).

Thân ái.


1141_15.5.2023_Mien NN
.pdf
Download PDF • 15.02MB

1142_15.5.2023_Mien TH
.pdf
Download PDF • 7.09MB

158 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page