top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2020 (lần 2)

Chào các bạn

Phòng Đào tạo đã cập nhật danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2020 (lần 2). Các bạn sinh viên có thể vào đường link kết quả lần 1 để tra cứu tình trạng tốt nghiệp của mình.

Thân ái./.


118 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page