top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Thực tập Nghề nghiệp 2 học kỳ hè 2021-2022


Văn phòng khoa thông báo danh sách sinh viên Thực tập nghề nghiệp 2, học kỳ hè năm học 2021-2022.

Những sinh viên không cung cấp cơ sở thực tập (tô màu vàng) sẽ không tham gia đợt thực tập này như đã thông báo trước .

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên cập nhật thông báo trên website của khoa để nhận các thông tin tiếp theo.

Thân ái./.

Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022 (Câu trả lời)
.xlsx
Download XLSX • 21KB

185 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page