top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Thực tập nghề nghiệp và Giáo viên hướng dẫn

Văn phòng khoa thông báo DSSV Thực tập Nghề nghiệp 1&2 có Giáo viên hướng dẫn. Hiện tại còn nhiều bạn chưa có thông tin và địa chỉ nơi thực tập. Những trường hợp này sẽ cung cấp thông tin theo link dưới đây.

Thời gian điền form đến: 27/02/2022

Các bạn lưu ý, sinh viên khi điền form dựa vào thông tin được đính kèm theo file này. Các bạn có thể thay đổi về đợt thực tập, nơi thực tập (điền vào cột ghi chú nếu có thay đổi), không thay đổi GVHD.

Ngày 14/02/2022 đã bắt đầu đợt thực tập 2, vì vậy số sinh viên chưa đủ điều kiện sẽ không tham gia đợt này. Trường hợp đã đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách, các bạn điền form và ghi chú lại để văn phòng kiểm tra.

Link bổ sung nơi thực tập:

https://forms.gle/6s67JM7PYU1v4bBEA

DSSV Thực tập nghề nghiệp 1&2(2021-2022)update15.02.2021
.xlsx
Download XLSX • 48KB


1,224 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page