top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Thông báo bình chọn danh hiệu "Đoàn viên ưu tú" đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 150-TB/ĐTN-BTC của BTV Đoàn Trường về việc bình chọn "Đoàn viên ưu tú" đợt 1, năm học 2021 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn Khoa Tiếng Anh thông báo đến toàn thể đoàn viên của Khoa Tiếng Anh về việc xét chọn danh hiệu "Đoàn viên ưu tú" đợt 1 năm 2021.


Mời bạn truy cập đường dẫn để xem thông tin và đăng ký: https://bit.ly/ED-DVUT178 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page