top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Hướng dẫn thí sinh thi trực tuyến các môn Thuyết trình, Nghe Nói Thương Mại 1,3,5

Chào các bạn,

cô gửi các bạn thông tin hướng dẫn thí sinh thi trực tuyến các môn Thuyết trình, Nghe Nói Thương Mại 1, Nghe Nói Thương Mại 3, Nghe Nói Thương Mại 5.

Thân ái./.


NEW Tieu chi danh gia_Thuyet trinh_Online
.pdf
Download PDF • 137KB
Hướng dẫn Thí sinh - Nói TM1 online
.pdf
Download PDF • 90KB
Hướng dẫn Thí sinh - Noi TM3 online
.pdf
Download PDF • 110KB
Huong dan Thí sinh - NoiTM5 Online
.pdf
Download PDF • 99KB

913 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page