top of page
  • Writer's picturehoang268

Hướng dẫn thực hiện và nộp Sản phẩm NCKH (K46)

Danh sách các đề tài và GVHD: TẠI ĐÂY
FOLDER TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU CẦN DÙNG: TẠI ĐÂY

PHẦN 1: NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM SPNCKH


Folder bên trên gồm có:

  • File "Hướng dẫn Đánh giá HP Sản phẩm NCKH Khoa Anh (K46+47)" (đã đăng trong thông báo ngày 26/08/2023) giới thiệu các loại SPNCKH khác nhau, định hướng chung về nội dung, cách đánh giá, cách phân chia tỉ lệ đóng góp trong nhóm, và các minh chứng/ sản phẩm cần nộp.

  • File "Thang điểm Tiểu luận NCKH Khoa Anh" nêu cụ thể các tiêu chí chấm điểm và các mức độ đáp ứng của Tiểu luận NCKH.

  • File "Assignment Cover Sheet, Declaration Form, & Required sections" bao gồm 01 trang bìa (cover sheet) và 01 biểu mẫu (form) mà SV cần đọc kĩ, sau đó điền các thông tin, kí tên, và đưa vào phần đầu tiên của Tiểu luận NCKH; file này cũng bao gồm hướng dẫn về các phần nội dung cần có trong Tiểu luận.


PHẦN 2: HẠN CHÓT VÀ QUY TRÌNH NỘP TIỂU LUẬN/ BÀI BÁO/ GIẢI THƯỞNG NCKH


Hạn chót cho tất cả các loại SPNCKH (Tiểu luận, Bài báo, Giải thưởng) là hết ngày 08/01/2024.

  • File "Quy trình nộp SPNCKH Khoa Anh 2023" nêu cụ thể các bước tiến hành nộp và các biểu mẫu cần nộp kèm theo SPNCKH.

1,371 views0 comments

Comments


bottom of page