top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

H/D số 378/HD-ĐHSP ngày 04/10/2022 v/v Thực hiện cấp chi phí s/hoạt đ/v sv các ngành ĐT giáo viên

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Hướng dẫn số 378/HD-ĐHSP ngày 04/10/2022 về việc Thực hiện cấp chi phí sinh hoạt đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên đăng ký chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Thân./.


HD_378_Thuchiencapchiphisinhhoat_116
.pdf
Download PDF • 512KB

88 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page