top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 2 NH 2023 - 2024 - CQ

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch thi kết thúc học phần học kì 2 NH 2023-2024.

Thân./.


2321_172_KH_THI HK2 2023-2024
.pdf
Download PDF • 8.72MB

655 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page