top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội Liên Chi hội khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2020-2023

- Căn cứ Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ kế hoạch số 01-KH/HSV ngày 21/1/2020 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Liên Chi hội Sinh viên Việt Nam khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2018 - 2020 xây dựng kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU

1. Đối tượng

- Là cán bộ Hội, Hội viên đang sinh hoạt, công tác tại các Chi hội trực thuộc Liên Chi hội khoa Tiếng Anh, nếu đảm bảo tư cách, điều kiện và đủ tiêu chuẩn, đều được bầu làm đại biểu chính thức hoặc đại biểu dự khuyết của Đại hội.

2. Nguyên tắc

- Đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội là những đại biểu được Hội nghị các Chi hội trực thuộc Liên Chi hội khoa chọn ra trên cơ sở hiệp thương bầu theo phân bổ số lượng của Ban Chấp hành cấp trên triệu tập đại hội theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ và biểu quyết, với kết quả trúng cử đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

- Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa là cấp triệu tập đại biểu tham dự Đại hội; Liên Chi hội trưởng được ủy quyền giải quyết công việc giữa các kỳ họp của Ban chấp hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và theo sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành; Ban chấp hành Liên Chi hội khoa được quyền chỉ định đại biểu dự Đại hội với số lượng không quá 04 đại biểu.

3. Tiêu chuẩn đại biểu

- Đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên các cấp phải là những cán bộ Hội, Hội viên, có khả năng đóng góp vào những quyết định của Đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả Đại hội đến Hội viên, sinh viên tại đơn vị; có tinh thần trách nhiệm, có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên; được Hội viên, sinh viên tại đơn vị tín nhiệm.

- Những trường hợp sau không đủ tư cách đại biểu dự Đại hội:

+ Những người vi phạm các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của Hội sinh viên; của Đoàn; của Đảng, chính quyền, hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội khác mà sinh viên đó là thành viên) mà chưa hết thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

+ Hội viên bị tổ chức Hội sinh viên cấp cơ sở ra quyết định đình chỉ sinh hoạt; Hội viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật.

+ Đại biểu được bầu cử không đúng quy định.

Lưu ý: Đối với những đại biểu đương nhiên (Uỷ viên BCH Liên Chi hội) đang bị đình chỉ chức vụ Ủy viên BCH (trong trường hợp đang trong quá trình điều tra kết luận để xem xét kỷ luật mà bị đình chỉ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư)… thì không bác tư cách đại biểu mà báo cáo với Đại hội xem xét biểu quyết tư cách đại biểu.

II. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU, CƠ SỞ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU

1. Số lượng đại biểu:

- Đại biểu đương nhiên (là BCH LCH Khoa đương nhiệm): 6 đồng chí.

- Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở: 62 đồng chí.

- Đại biểu chỉ định (nếu có): Không quá 04 đồng chí.

2. Phân bổ đại biểu:

- Căn cứ số lượng Hội viên các chi Hội. BCH LCH khoa tiến hành phân bổ đại biểu, cụ thể như sau:

+ Đối với sinh viên năm 4 (K42): Mỗi chi hội cử ra 1 đồng chí đại diện BCH chi hội.

+ Đối với sinh viên năm 3 (K43): Mỗi chi hội cử ra 2 đồng chí đại diện BCH chi hội.

+ Đối với sinh viên năm 1 và năm 2 (K44 và K45): Mỗi chi hội cử ra 2 đồng chí đại diện BCH chi hội.

III. QUY TRÌNH BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU

- BCH các chi hội tiến hành bầu ra các đồng chí tham dự Đại hội LCH khoa đúng đối tượng, đúng số lượng.

- BCH chi hội tiến hành nhập thông tin đại biểu tham dự Đại hội LCH khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2020 - 2023 qua đường link sau:

- Deadline giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội: 12g00 ngày 24/1/2020

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 13g30 ngày 9/2/2020 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng A.509 (cơ sở An Dương Vương) (dự kiến)


TM. BCH LCH Khoa

Liên Chi Hội Phó


(đã ký)


Dương Lê Khang

233 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page