top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng dành cho sinh viên Quý III, năm 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch 443/KH-ĐHSP về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng dành cho sinh viên Quý III, năm 2023.

Các bạn lưu ý học đúng thời gian của mình nhé!

Thân./.


443-KH-ĐHSP tổ chức đợt sinh hoạt CTTT Qúy III-2023 (1)
.pdf
Download PDF • 1.40MB

341 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page