top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II - Năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 50/KH-ĐHSP ngày 23/01/2024 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Giải Việt dã học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II - Năm 2024.

Thân./.


MAU 1-DANG-KY-VIET GIA -HSSV-2024
.xls
Download XLS • 37KB

MAU 2-Cam-ket-suc-khoe SV
.docx
Download DOCX • 32KB

MAU 1-DANG-KY-HOI-THAO-HSSV-2024
.xls
Download XLS • 37KB

50-KH-giải việt dã HSSV HCMUE năm 2024
.pdf
Download PDF • 1.19MB

Điều lệ-Kem 50-KH-giải việt dã HSSV HCMUE năm 2024
.pdf
Download PDF • 642KB

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page