top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức Hội thao Học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 49/KH-ĐHSP ngày 23/01/2024 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội thao Học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Thân./.


49-KH-Hoi thao HSSV HCMUE năm 2024
.pdf
Download PDF • 1.53MB

Điều lệ-kèm KH-Hoi thao HSSV HCMUE năm 2024
.pdf
Download PDF • 3.08MB

186 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page