top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023

Updated: Oct 14, 2022

Văn phòng khoa thông báo kế hoạch TTSP năm học 2022-2023:

  1. Kế hoạch: https://drive.google.com/file/d/1hGn7FHAAGDWfKe0O8mPQPbgdJg21MoPU/view?usp=sharing

  2. Danh sách sinh đủ điều kiện thực tập (update ngày 13/16/2022): https://docs.google.com/document/d/1qTidlol2J6vfWGdncoA3c9CMFbaoPygt/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

3. Danh sách sinh viên đăng ký thực tập theo nguyện vọng cá nhân: https://docs.google.com/document/d/17puxKfzdrDeglHyHo2MrysANEs23uIuH/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

4. Mẫu đơn thực tập theo nguyện vọng cá nhân (sinh viên lưu ý thời gian gửi đơn): https://docs.google.com/document/d/10wZ5297oqgzJ8LwCdzAwkZ5J-hs1duxp/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

5. Phản hồi của sinh viên: : https://forms.gle/Me4zNLHLaC7Hu7Gf8

6. Sinh viên kiểm tra và phản hồi danh sách: trước 16g00, 15/10/2022

Thân ái./.

3,404 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page