top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2022 - 2023

1,206 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page