top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023 - 2024

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023 - 2024:

Khóa 49

KH_361_TuanSHCD_Khoa49
.pdf
Download PDF • 2.28MB

Khóa 48 trở về trước

KH_362_TuanSHCD_K48vetruoc
.pdf
Download PDF • 2.86MB

Thân./.


575 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page