top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023 - 2024

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023 - 2024:

Khóa 49

KH_361_TuanSHCD_Khoa49
.pdf
Download PDF • 2.28MB

Khóa 48 trở về trước

KH_362_TuanSHCD_K48vetruoc
.pdf
Download PDF • 2.86MB

Thân./.


582 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page