top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 379/CTPH-UBATGTQG-BGDĐT-HVN

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 35/KH-ĐHSP ngày 01/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 379/CTPH-UBATGTQG-BGDĐT-HVN ngày 15/9/2023 về “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên” giai đoạn 2023 - 2026 giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam.

Thân./.


35_KH_ĐHSP_Triển khai thực hiện CT GDATGT cho HSSV giai đoạn 2023-2026
.pdf
Download PDF • 1.56MB

43 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page