top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch về việc Triển khai tham gia Thử thách S-Race online 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 276/KH-ĐHSP ngày 24/5/2024 về việc Triển khai tham gia Thử thách S-Race online 2024 đính kèm phụ lục.

Thân./.


276-KH-ĐHSP-Triển khai tham gia Thử thách S-Race online 2024
.pdf
Download PDF • 778KB

PHỤ LỤC_kem 276
.pdf
Download PDF • 3.74MB

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page