top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 9 năm 2023)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 9 năm 2023)

Thân./.


364_09.8.2023_KH mien NN, TH Thang 9.2023
.pdf
Download PDF • 3.37MB

177 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page