top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học K41-K44 lần 1 NH2022-2023 Khoa tiếng (chính thức)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên từ khóa 41 đến khóa 44 bị cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHSP ngày 21/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 41 đến khóa 44 bị buộc thôi học lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-ĐHSP ngày 21/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

DSSV-KHOA Tiếng Anh-BTH-K41 K44 (1)
.xlsx
Download XLSX • 15KB

DSSV-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K41 K44
.xlsx
Download XLSX • 21KB

243 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page