top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học K41-K44 lần 1 NH2022-2023 Khoa tiếng (chính thức)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên từ khóa 41 đến khóa 44 bị cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHSP ngày 21/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 41 đến khóa 44 bị buộc thôi học lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-ĐHSP ngày 21/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

DSSV-KHOA Tiếng Anh-BTH-K41 K44 (1)
.xlsx
Download XLSX • 15KB

DSSV-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K41 K44
.xlsx
Download XLSX • 21KB

127 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page