top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học SV K48-K45 lần 1 NH 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên từ khóa 48 đến khóa 45 bị cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-ĐHSP ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 47 đến khóa 45 bị buộc thôi học lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHSP ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

DSSV-KHOA Tiếng Anh-BTH-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 14KB

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page