top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học SV K48-K45 lần 1 NH 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên từ khóa 48 đến khóa 45 bị cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-ĐHSP ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 47 đến khóa 45 bị buộc thôi học lần 1 năm học 2022 - 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHSP ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

DSSV-KHOA Tiếng Anh-BTH-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 14KB

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page