top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về Hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Đại học Sư phạm

Chào các bạn!

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trường, Văn phòng Khoa thân gửi các bạn Kế hoạch số 350/KH-ĐHSP ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng về việc Khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về Hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng khảo sát:

- Cán bộ, viên chức và cựu cán bộ, viên chức Trường.

- Người học: nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. - Cựu người học: cựu nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. 2. Thời gian khảo sát: - Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2022

Văn phòng Khoa đề nghị các bạn sinh viên thưc hiện khảo sát theo chỉ đạo của Nhà Trường.

Thân./.
350-KH-Khao sat He thong nhan dien thuong hieu HCMUE
.pdf
Download PDF • 824KB


469 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page