top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19

128 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page