top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Lãnh đạo khoa gặp mặt sinh viên


Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên chi tiết buổi gặp giữa lãnh đạo Khoa với các bạn sinh viên như sau:


- Thời gian: 13h30 Thứ Hai, 04/03/2019.

- Địa điểm: B605 cơ sở An Dương Vương.

- Thành phần triệu tập: Lớp trưởng, Lớp phó, đại diện BCH Chi Đoàn, đại diện BCH Chi Hội SV của tất cả các lớp.251 views0 comments
bottom of page