top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

PHÂN NHÓM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK1 NH 2022-2023 HỆ CHÍNH QUY


325 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page