top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

SINH VIÊN THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ

Văn phòng khoa Anh thông báo đến các bạn sinh vên công văn số 09/CTCTHSSV về việc sinh viên thực hiện khai báo y tế.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường.

Để có cơ sở dữ liệu về sức khỏe sinh viên nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường sau khi sinh viên trở lại học tập.

Trường, khoa Anh yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy thực hiện khai báo y tế theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXBpZymYLxtol45AnsP06ufjx6hX2ZfRRAnK9jt37rl20bkw/viewform

Thời gian thực hiện khảo sát từ 17 giờ 00 ngày 13/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/4/2020.

Thân./.

Văn phòng khoa Anh

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page