top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

SINH VIÊN THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ

Văn phòng khoa Anh thông báo đến các bạn sinh vên công văn số 09/CTCTHSSV về việc sinh viên thực hiện khai báo y tế.


Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường.


Để có cơ sở dữ liệu về sức khỏe sinh viên nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường sau khi sinh viên trở lại học tập.


Trường, khoa Anh yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy thực hiện khai báo y tế theo đường link:


Thời gian thực hiện khảo sát từ 17 giờ 00 ngày 13/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/4/2020.


Thân./.

Văn phòng khoa Anh

31 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page