top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

SINH VIÊN THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ

Văn phòng khoa Anh thông báo đến các bạn sinh vên công văn số 09/CTCTHSSV về việc sinh viên thực hiện khai báo y tế.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường.

Để có cơ sở dữ liệu về sức khỏe sinh viên nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Nhà trường sau khi sinh viên trở lại học tập.

Trường, khoa Anh yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy thực hiện khai báo y tế theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXBpZymYLxtol45AnsP06ufjx6hX2ZfRRAnK9jt37rl20bkw/viewform

Thời gian thực hiện khảo sát từ 17 giờ 00 ngày 13/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/4/2020.

Thân./.

Văn phòng khoa Anh

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page