top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Tổng hợp các FB group của các lớp trong HK II 2018-2019

27. Lớp Phiên dịch du lịch 1 - Mrs. Quỳnh Lê: https://www.facebook.com/groups/2675085572561892/

26. Lớp Tổng quan TM (Chiều T2) - Mrs. Hạnh Nguyên: https://www.facebook.com/groups/504705486724748/

25. Interpretation Classes HK2 - Mr. Dũng: https://www.facebook.com/groups/1244361249034913/

23. Lớp Reading-Writing - Mrs. Quyên: https://www.facebook.com/groups/424044631679662/

22. Lớp Tổng quan TM (Chiều thứ 4) - Mrs. Hạnh Nguyên: https://www.facebook.com/groups/2320057944893491/

21. CÁC LỚP NGÔN NGỮ HỌC 2 - Mrs. Thanh Hoa: https://www.facebook.com/groups/251079095769656/

20. Lớp Tổng quan TM (Sáng T4) - Mrs. Hạnh Nguyên: https://www.facebook.com/groups/2237044086583022/

19. Lớp English Literature (Sáng thứ 5) - Mrs. Minh Trinh: https://www.facebook.com/groups/260138684917496/?ref=share

18. Lớp English Literature (Chiều thứ 5) - Mrs. Minh Trinh: https://www.facebook.com/groups/146648739616041/

17. Lớp Business Research 1 - Mr. Thanh Bình: https://www.facebook.com/groups/2209578205971796/

16. Lớp Giáo dục học đại cương (sáng thứ 4) - Thầy Dư Thống Nhất: https://www.facebook.com/groups/2194007863952954/

15. Lớp Tổng Quan TM (chiều thứ 3) - Mrs. Hạnh Nguyên: https://www.facebook.com/groups/234350987517386/

14. Lớp Nghe-Nói 2 (sáng thứ 3) - Mr. Nguyễn Phi Hùng: https://www.facebook.com/groups/244968449718391/

13. Lớp Nghe-Nói 2 (sáng thứ 2, t3-t5) - Mr. Nguyễn Phi Hùng: https://www.facebook.com/groups/825673337778701/

12. Group các lớp Biên dịch Báo chí 1 - Mrs. PhuongThao Bui: - Monday class: https://www.facebook.com/groups/354395015159626/ - Friday class: https://www.facebook.com/groups/2465750490161748/

11. Lớp Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt – Mr Như Anh (nhớ trả lời câu hỏi mới được duyệt vào group): https://www.facebook.com/groups/HCMUE.CL.S2019/

10. Lớp Nghe-Nói 4 (chiều thứ 2) – Ms Vân An: https://www.facebook.com/groups/355326375053850/

9. Lớp Biên dịch thực hành (sáng thứ 2) – Mr Bùi Đỗ Công Thành: https://www.facebook.com/groups/2229243027300551/

8. Lớp Nghe-Nói 4 (sáng thứ 2) – Ms Vân An: https://www.facebook.com/groups/622655234838829/

7. Lớp Lý thuyết dịch – Mr Tiến: https://www.facebook.com/groups/839197869755633/

6. Lớp IC sáng thứ 3 - Mr Quang Nam: https://www.facebook.com/groups/2250028468660047/

5. Các lớp của Mrs. Phuong Doan: - Lớp Nghe Nói TM5: https://www.facebook.com/groups/k42ls5 - Lớp Nghiên cứu thương mại 1: https://www.facebook.com/groups/k42br1 - Lớp Marketing: https://www.facebook.com/groups/k42mkt

4. Lớp Đọc-Viết 4 - Mrs. Thanh Thảo: - Lớp Thứ Tư: https://www.facebook.com/groups/149878752580490/ - Lớp Thứ Năm: https://www.facebook.com/groups/297179674322209/ - Lớp Thứ Sáu: https://www.facebook.com/groups/1847188985391329/

3. Lớp Biên dịch Báo chí 1 & Phiên dịch Báo chí 1 - Ms Minh Thư: https://www.facebook.com/groups/571488646685190/

2. Lớp IC thứ 3 tiết 6-9 - Ms Thùy Dương: https://www.facebook.com/groups/448278709301537/


38 views0 comments
bottom of page