top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo đổi phòng học

Văn phòng Khoa Anh thông báo,

Lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh do thầy Như Anh phụ trách sẽ chuyển sang học phòng C205 bắt đầu từ 23.09. Trân trọng.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page