top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo đổi phòng học

Văn phòng Khoa Anh thông báo,

Lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh do thầy Như Anh phụ trách sẽ chuyển sang học phòng C205 bắt đầu từ 23.09. Trân trọng.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page