top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp cô Huỳnh Thái Hòa

Updated: Mar 31, 2020

Văn phòng khoa Anh thông báo


Sinh viên thuộc các lớp học phần do cô Huỳnh Thái Hòa phụ trách cần tham gia các Facebook group sau để nhận thông tin lớp học:-------------------------------------------

Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình:

- Facebook group "Khoa Anh và sinh viên" (Chỉ dành cho sinh viên khoa Anh, sinh viên khoa khác vui lòng không request vào): https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/ - Và các Facebook group của các học phần riêng biệt (Chỉ có các lớp chuyên ngành của khoa Anh, sinh viên khoa khác không cần vào): https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/223 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page