top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Thực tập nghề nghiệp 1 (Thương mại và BPD) HK1 NH 2022-2023

Updated: Sep 27, 2022

Thông báo cập nhật ngày 20/9

  1. Thời gian thực tập: 03/10 - 13/11/2022

  2. Thời gian nộp bài: 21/11/2022 tại P.B603 (Ms Yến)

  3. Thời gian điền form về cơ sở thực tập để ra Quyết định đoàn thực tập: 03 - 22/10/2022

  4. Link điền form về cơ sở thực tập

Thông báo cập nhật về danh sách sinh viên đăng ký học phần có tên Giáo viên hướng dẫn (ngày 16/9/2022).Các bạn lưu ý, sau này các thông báo về Thực tập 1 của học kỳ này, văn phòng khoa sẽ cập nhật trong thông báo này. Đây là trang thông báo duy nhất về kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 1 hk1 2021-2022

Thân ái./.


2211ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 28KB

2211ENGL171001 - Thực tập nghề nghiệp 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 42KB


New-2211ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 16KB

New-2211ENGL171001 - Thực tập nghề nghiệp 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 43KB1,012 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page