• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Thực tập nghề nghiệp 1 (Thương mại và BPD) HK1 NH 2022-2023

Updated: Sep 27

Thông báo cập nhật ngày 20/9

  1. Thời gian thực tập: 03/10 - 13/11/2022

  2. Thời gian nộp bài: 21/11/2022 tại P.B603 (Ms Yến)

  3. Thời gian điền form về cơ sở thực tập để ra Quyết định đoàn thực tập: 03 - 22/10/2022

  4. Link điền form về cơ sở thực tập

https://forms.gle/dNNY9rFiBMm8SREcA

Thông báo cập nhật về danh sách sinh viên đăng ký học phần có tên Giáo viên hướng dẫn (ngày 16/9/2022).Các bạn lưu ý, sau này các thông báo về Thực tập 1 của học kỳ này, văn phòng khoa sẽ cập nhật trong thông báo này. Đây là trang thông báo duy nhất về kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 1 hk1 2021-2022

Thân ái./.


2211ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 28KB

2211ENGL171001 - Thực tập nghề nghiệp 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 42KB


New-2211ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 16KB

New-2211ENGL171001 - Thực tập nghề nghiệp 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 43KB749 views0 comments

Recent Posts

See All