top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

THÔNG BÁO HỌP ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2023 - 2024

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn sinh viên Thực tập sư phạm 1 và 2 theo đoàn đường link thông tin họp đoàn thực tập sư phạm, các bạn sinh viên kiểm tra thông tin và tham gia họp đầy đủ, đúng giờ.

Thân ái.

141 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page