top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023 - 2024 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Chào các bạn!

Cô gửi các bạn KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG HỌC KÌ HÈ, NĂM HỌC 2023-2024 hệ chính quy.

Thân./.


268_22.05.24_Ke hoach to chuc hoc ki he 2023-2024
.pdf
Download PDF • 358KB

463 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page