top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời HK2, NH 2023-2024

Căn cứ Điều 31, Chương V của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 989/QĐ-ĐHSP ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-ĐHSP ngày 03/4/2024 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024,

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 đến hết ngày 09/5/2024. Sau thời gian trên, Phòng CTCT&HSSV sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin tạm nghỉ trong học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 của sinh viên.

Thân ái.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page