top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo nghỉ học lớp cô Nhã Lan

Chào các bạn!

Cô Nhã Lan thông báo các Lớp Ngôn ngữ học sáng thứ 4, thứ 5 do Cô Nhã Lan phụ trách giảng dạy tuần này nghỉ.

Thân ./.

633 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page