top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời

Hiện nay VPK đã nhận được GCN TN tạm thời của các bạn SV Tn tháng 6/2019 của các bạn đã đăng ký. Riêng các bạn có mã SV sau

41.01.701.004 41.01.701.006 41.01.701.017 41.01.701.023 41.01.701.025 41.01.701.026 41.01.701.030 41.01.701.037 41.01.701.043 41.01.701.049 41.01.701.052 41.01.701.053 41.01.701.054 sẽ nhận vào thứ 2 ngày 10/6/2019.


Danh sách sinh viên đăng ký nhận GCN Tốt nghiệp tạm thời:


Thân ái ./.

136 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page