top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo số 150/TB-ĐHSP ngày 28/03/2024 về Chương trình học bổng của Công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam năm học 2023-2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thông báo số 150/TB-ĐHSP ngày 28/03/2024 về chương trình học bổng của Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam năm học 2023 - 2024 (văn bản đính kèm).

Lưu ý: sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ theo đúng thời gian có trong thông báo.

Thân./.


Đơn xin học bổng_Hanwah Life
.pdf
Download PDF • 133KB

150-TB-ĐHSP-về Chương trình HB của công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
.pdf
Download PDF • 447KB

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page