top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo sinh viên bảo lưu điểm giữa kỳ HK2 2020-2021

Văn phòng khoa thông báo những sinh viên bảo lưu điểm giữa kỳ HK2 2020-2021 (do làm đơn xin hoãn thi, sự cố kỹ thuật không có bài, không thể tiếp tục ca thi, nộp bài thi trễ...), cần theo dõi lịch thi chính thức của các học phần bảo lưu.

Khi có lịch thi chính thức, các bạn cần liên hệ với phòng Khảo thí để xin giấy vào phòng thi.

Thân ái./.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page