• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin tạm nghỉ HK1 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin tạm nghỉ HK1 2021-2022.

Thân ái./.

tạm nghỉ
.jpeg
Download JPEG • 249KB

71 views0 comments

Recent Posts

See All