top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên đủ điều kiện Thực tập năm học 2021-2022

Văn phòng khoa gửi các bạn DSSV đủ điều kiện Thực tập năm học 2021-2022

Mọi phản hồi ( qua email yenntho@hcmue.edu.vn), vui lòng gửi trước 17g00, thứ 4 08/12/2021. Nếu phản hồi sau thời gian trên VPK sẽ không giải quyết

TTNN2update6.12
.pdf
Download PDF • 250KB


TTNN1update6.12
.pdf
Download PDF • 268KB

TTSP1update5.12
.pdf
Download PDF • 205KB

TTSP2update6.12
.pdf
Download PDF • 194KB


Sinh viên gửi kèm minh chứng khi phản hồi.

Thân./.

1,750 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page