top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về hình thức kết thúc các môn Phiên Dịch

Thân gửi các bạn sinh viên,


Khoa Tiếng Anh xin thông báo đến các bạn sinh viên các học phần Phiên Dịch Báo Chí 1, Phiên Dịch Du Lịch 1, Phiên Dịch Thực Hành hình thức kết thúc môn như sau:


- Sinh viên truy cập các phòng thi trên Teams (có thể tìm dựa vào mã số: 10-Phiên Dịch Thực Hành; 19-Phiên Dịch Báo Chí 1; 26-Phiên Dịch Du Lịch 1)

- Mở assignment để xem hướng dẫn thực hiện dự án của giảng viên

- Làm sản phẩm theo hướng dẫn và nộp bài qua assignment trong phòng thi trên MS Teams.

- Chú ý thời hạn kết thúc việc nộp bài, quá thời gian sẽ không nộp được nữa.


Trân trọng.277 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page