top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2022

vềChào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông tin về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy tốt nghệp năm 2021 và 2022.

Thân ái./.

249_010722_KH_Le tot nghiep_2022
.docx
Download DOCX • 48KB

215 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page